הוראות להקמת אגודה שיתופית (קואופרטיב)

מתוך שקוף באוהל
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

זהו דף הקשור ליוזמת מאגר ידע קואופרטיבי. דפים נוספים הקשורים ליוזמה ניתן למצא כאן.
זהו דף הקשור ליוזמת קואופרטיב טפסים - רשת הגנה מהבירוקרטיה. דפים נוספים הקשורים ליוזמה ניתן למצוא כאן.

תוכן עניינים

[עריכה] הדרישות המינימליות להקמת אגודה שיתופית הן


עלות הרישום היא אפס שקלים חדשים אלא אם שונה התקנון באופן שרשם האגודות השיתופיות רואה לנכון לגבות עקב כך אגרת רישום.


[עריכה] ראו גם: רישום משפטי של קואופרטיב Cooperative Legal Structure


[עריכה] המשמעות המשפטית של להיות מייסד ו/או חבר אגודה


[עריכה] מסמכי התאגדות לחתימה מול עו"ד / רו"ח, ואנשי מקצוע מומלצים
[עריכה] מבקרים, מוסדות ואירגונים הקשורים בתהליך יסוד אגודה שיתופיתעל פי תקנות הרישום, מרגע הגשת בקשה ליסוד אגודה, ולאחר הגשת התיקון האחרון אם נדרש, מוקצבים לרשם האגודות חודשיים - 60 יום לרישום האגודה (ראו תקנה בהמשך דף זה).

בפועל, עובדי הרשם עוברים על תקנה זו כדבר שבשגרה. ויכולים לעקב בקשה לתיקון או את רישום האגודה אף חודשים רבים. כאשר לא מדובר בגוף או עו"ד המקורב לכאורה לעובדי הרשם, יתכן ולא יקדמו עובדי רשם האגודות את רישום האגודה במועד ללא הקפדה על קשר רציף מצד נציג האגודה!

להלן כמה המלצות, כדי לזרז את התהליך, ואף לעודד את הממשלה ליעל את התהליך לטובת אגודות נוספות:

"2. הודעה על החלטת הרשם

תוך ששים יום מיום הגשת הבקשה כדין, יודיע הרשם למייסדים או לחברי הועד הזמני את החלטתו על הבקשה.".[עריכה] הרכבת התקנון[עריכה] ראו גם: תקנון מצוי לאגודה שיתופית אינו בנמצא: המדריך להרכבה, פיענוח והשוואת תקנוני קואופרטיבים


[עריכה] סוג האגודה

"[...]​

עם הקמתה מקבלת אגודה שיתופית גם סיווג לפי תקנות האגודות השיתופיות (סוגי אגודות), תשנ"ו-1995, כגון אגודה חקלאית, אגודה לשירותים, מושב עובדים וכיו"ב. אגודה יכולה להיות שייכת ליותר מסוג אחד. לסוג האגודה השלכות לעניין הוראות שונות בדיני האגודות השיתופיות, כמו גם לעניין הוראות דין אחרות, כמו בתחום המיסוי, משטר מקרקעין וכד'.

בבקשת הרישום מציינים המבקשים לאיזה סוג או סוגים של אגודות הם מבקשים להשתייך, בהתאם למטרות האגודה ופעילותה המתוכננת. לרשם מסורה הסמכות להחליט אם לאשר הסוג המבוקש או לשנותו.

[...]"


מתוך הקמת אגודה שיתופית ורישומה, מדריך, טפסים ופרטי קשר, באתר האגף לאיגוד שיתופי, משרד הכלכלה


[עריכה] תקנות האגודות השיתופיות (סוגי אגודות), תשנ"ו-1995


"[...]

תקנות האגודות השיתופיות (סוגי אגודות), תשנ"ו-1995*


בתוקף סמכותי לפי סעיף 65 לפקודת האגודות השיתופיות (להלן – הפקודה), אני מתקינה תקנות אלה:


הגדרות


1. בתקנות אלה –


"אגודה" – אגודה רשומה כהגדרתה בפקודה;


"אגודה מרכזית" ו"הרשם" – כהגדרתם בפקודה;


"תקנון" – תקנות האגודה.


סוגי האגודות


2. לענין סעיף 7 לפקודה, אלה סוגי האגודות שהרשם יקבע שיוך אגודות אליהם:


(1) אגודה חקלאית – אגודה העוסקת בחקלאות או שחבריה, כולם או מקצתם, עוסקים בחקלאות;


(2) מושב עובדים – אגודה חקלאית שהיא ישוב נפרד, שמטרותיה כוללות ארגון ההתיישבות של חבריה, קיום שיתוף באספקה, בשיווק ובעזרה הדדית, וניהול חיי הקהילה בישוב כמפורט בתקנון האגודה;


(3) כפר שיתופי – אגודה ובכלל זה אגודה חקלאית ביישוב כפרי, שמטרותיה העיקריות הן לארגן את התיישבות חבריה, המחזיקים ברכוש פרטי ומקיימים שיתוף בשירותים או במפעלים יצרניים, חקלאיים או אחרים.


(4) ישוב קהילתי כפרי – אגודה שהיא ישוב כפרי, שמטרותיה העיקריות הן ארגון התיישבות חבריה כקהילה המקיימת שיתוף בהקמת מפעלים יצרניים ובמתן שירותים וניהול חיי הקהילה בישוב כמפורט בתקנון האגודה;


(5) (א) קיבוץ שיתופי – אגודה להתיישבות שהיא יישוב נפרד, המאורגנת על יסודות של בעלות הכלל בקנין, של עבודה עצמית ושל שוויון ושיתוף בייצור, בצריכה ובחינוך.


(ב) קיבוץ מתחדש – אגודה להתיישבות שהיא יישוב נפרד, המאורגנת על יסודות של שיתוף הכלל בקנין, של עבודה עצמית ושל שוויון ושיתוף בייצור, בצריכה ובחינוך, המקיימת ערבות הדדית בעבור חבריה, בהתאם לתקנות האגודות השיתופיות (ערבות הדדית בקיבוץ מתחדש), התשס"ו-2005, ואשר בתקנונה קיימת הוראה באחד או יותר מהענינים האלה:


(1) חלוקת תקציבים לחבריה בהתאם למידת תרומתם, לתפקידיהם או לוותקם בקיבוץ;


(2) שיוך דירות בהתאם לתקנות האגודות השיתופיות (שיוך דירות בקיבוץ מתחדש), התשס"ו-2005;


(3) שיוך אמצעי הייצור לחבריה, למעט קרקע, מים ומכסות ייצור, ובלבד שהשליטה באמצעי הייצור לא תועבר לידי החברים, וקיימות הוראות בתקנון בדבר הגבלת הסחירות באמצעי הייצור, באופן שהשליטה בהם לא תעבור לידי החברים, הכל בהתאם לתקנות האגודות השיתופיות (שיוך אמצעי ייצור בקיבוץ מתחדש), התשס"ו-2005.


(ג) קיבוץ עירוני – אגודה שיתופית הפועלת לתרומה ומעורבות חברתית בחברה הישראלית, המאורגנת על עקרונות של עבודה עצמית ושל שיתוף בהכנסות, בצריכה ובחינוך על בסיס עקרונות של שוויון בין החברים;


(6) מושב שיתופי – אגודה להתיישבות, שהיא ישוב נפרד, המאוגד על יסודות של בעלות האגודה באמצעי הייצור, השיווק והקניין הציבורי, של שיתוף בייצור ובחינוך ושל שוויון בצריכה; מושב שיתופי יכול לכלול בין המטרות שבתקנונו הוראה המאפשרת לחבר האגודה להחזיק רכוש פרטי ולקבל אמצעי צריכה בהתאם לתקנונו וכן המחייבת אותו לקיים את עקרון העבודה העצמית;


(7) אגודת שיכון – אגודה שעיקר מטרתה להקים ולקיים שכונות מגורים ובניני שיכון לחבריה, או לספק שירותים למשתכנים בשכונות מגורים ובבנייני שיכון;


(8) אגודה שיתופית להתיישבות קהילתית – אגודה שעיקר מטרותיה הן ארגון התישבות חבריה בקהילה וניהול חיי הקהילה בישוב כמפורט בתקנון האגודה;


(9) קופת תגמולים – אגודה שעיקר מטרתה לצבור ולנהל למען חבריה קרן תגמולים, קרן פנסיה, קרן פיצויים, קרן חופשה או קרן כיוצא באלה;


(10) אגודה לעזרה הדדית ולחיסכון – אגודה שחבריה, כולם או מקצתם, עובדים שכירים ועיקר מטרתה לפתח פעולות חיסכון בין חבריה, לסייע להם ולתת להם הלוואות מכספי פיקדונות שהופקדו לצורך זה באגודה בידי אנשים ומוסדות שונים;


(11) אגודה לאשראי – אגודה שמטרתה העיקרית מתן אשראי לחבריה;


(12) אגודת מימון מרכזית – אגודה מרכזית שמטרתה העיקרית לתת הלוואות לאגודות אחרות;


(13) ברית פיקוח – אגודה מרכזית שמטרתה העיקרית עריכת ביקורת חשבונות של חבריה ופיקוח עליהם;


(14) ברית סיוע – אגודה מרכזית שמטרתה העיקרית היא הדרכת חבריה וחינוכם ברוח עקרונות הקואופרציה, מתן סיוע לפעולתם וטיפול בייסוד אגודות ורישומן;


(15) תנועה קיבוצית – ברית סיוע שחבריה הם קיבוצים ומטרותיה לייסד קיבוצים, לטפח ולעצב ערכים ודפוסי חיים לפרט ולכלל בקיבוצים, להדריך אותם, לסייע לפעולתם, לטפח עזרה הדדית ושיתוף פעולה ביניהם ולייצג אותם במוסדות בין קיבוציים ובפני רשויות ומוסדות ציבור;


(16) תנועה מושבית – ברית סיוע שחבריה הם מושבי עובדים ומטרותיה לייסד מושבי עובדים, להדריך אותם, לסייע לפעולתם, לטפח עזרה הדדית ושיתוף פעולה ביניהם ולייצג אותם במוסדות בין-מושביים ובפני רשויות ומוסדות ציבור;


(17) אגודה לביטוח הדדי – אגודה שעיקר עיסוקה ביטוח הדדי של חבריה;


(18) אגודה לביטוח חקלאי – אגודה שרוב חבריה חקלאים ואגודות חקלאיות ועיקר עיסוקה ביטוח חבריה;


(19) אגודה ליצרנות – אגודה שעיקר עיסוקה מלאכה ותעשיה זעירה;


(20) אגודה לשירותים – אגודה שעיקר עיסוקה או עיסוקם של רוב חבריה מתן שירותים, למעט שירותי תעבורה ושירותי מימון ואשראי;


(21) אגודה להובלה – אגודה שעיקר עיסוקה הובלת מטענים במשאיות;


(22) אגודה למוניות – אגודה שעיקר עיסוקה הולכת נוסעים במוניות;


(23) אגודה לתחבורה ציבורית – אגודה שעיקר עיסוקה הולכת נוסעים באוטובוסים;


(24) אגודה לשיווק ואספקה חקלאית – אגודה שעיקר עיסוקה שיווק ואספקה של תוצרת חקלאית;


(25) אגודה לאספקת מים – אגודה שעיקר מטרתה להסדיר אספקת מים לחבריה;


(26) אגודה צרכנית – אגודה שמטרתה העיקרית להקים ולקיים מערכות שיווק מתקדמות;


(27) אגודה להחזקות – אגודה שעיקר מטרתה או פעילותה החזקה וניהול של תאגידים שבבעולתה המלאה או החלקית.


השתייכות אגודה לכמה סוגים


3. אגודה יכולה להיות שייכת ליותר מסוג אחד.


סיווג כקיבוץ שיתופי, קיבוץ מתחדש וקיבוץ עירוני


4. סווגה אגודה שיתופית כקיבוץ שיתופי, קיבוץ מתחדש או קיבוץ עירוני, יראו אותה כקיבוץ, אלא אם כן משתמע אחרת מהוראות הדין ובכלל זה, אם הדבר אינו מתיישב עם הענין הנדון או עם הקשרו.


י"ב בכסלו תשנ"ו (5 בדצמבר 1995)


אורה נמיר


שרת העבודה והרווחה


[...]
* פורסמו ק"ת תשנ"ו מס' 5722 מיום 14.12.1995 עמ' 246.

תוקנו ק"ת תשנ"ז מס' 5839 מיום 10.7.1997 עמ' 920 – תק' תשנ"ז-1997.

ק"ת תש"ס מס' 6012 מיום 30.12.1999 עמ' 191 – תק' תש"ס-1999; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן.

ק"ת תשס"א מס' 6067 מיום 20.11.2000 עמ' 138 – תק' תשס"א-2000; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן. (פורסם שוב בטעות ק"ת תשס"א מס' 6071 מיום 17.12.2000 עמ' 196).

ק"ת תשס"ג מס' 6259 מיום 24.8.2003 עמ' 1009 – תק' תשס"ג-2003; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן.

ק"ת תשס"ו: מס' 6445 מיום 20.12.2005 עמ' 188 – תק' תשס"ו-2005; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן ור' תקנה 5 לענין הוראות מעבר. מס' 6501 מיום 18.7.2006 עמ' 1004 – תק' (מס' 2) תשס"ו-2006; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן.

ק"ת תשס"ז מס' 6594 מיום 14.6.2007 עמ' 963 – תק' תשס"ז-2007; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן.


"

  • גללו מטה כדי לראות עוד[עריכה] מטרות


[עריכה] כשירות לחברות


[עריכה] הון האגודה


[עריכה] פקודות, חוקים ותקנות בנושא יסוד אגודה שיתופית

[עריכה] תקנון אגודה השיתופית"[...]

​תקנון האגודה הוא המסמך המכונן את האגודה. הוא מבטא את תכליתה ואת טיב היחסים בין חבריה. התקנון מהווה חוזה בין האגודה לבין חבריה ובינם לבין עצמם. אי לכך נודע למסמך זה משנה חשיבות. נוכח אופייה של האגודה (קשר אישי בין חבריה וכו'), שיקול הדעת המהותי והייחודי של רשם האגודות השיתופיות בבואו להחליט אם לקבל בקשה לרישום אגודה אם לאו נוגע בעיקרו לתוכנו של התקנון ולשאלה האם תואם התקנון את פקודת האגודות השיתופיות והתקנות שהותקנו מכוחה. שיקול דעת זה אינו נוגע רק להיבט הטכני של עמידה בהוראות הפקודה והתקנות, אלא גם לשאלה האם התקנון עולה בקנה אחד עם עקרונות היסוד של הקואופרציה, כפי שאלו באים לידי ביטוי בפקודה ובתקנות (העקרונות המרכזיים של האגודה שיתופית).


התקנות גם קובעות לאילו נושאים נדרשים מייסדי האגודה להתייחס בבואם לגבש את התקנון - על פי תקנה 5 לתקנות האגודות השיתופיות (ייסוד), תשל"ו-1976, על התקנון לכלול התייחסות לנושאים הכלולים בתוספת השנייה לתקנות, ובהם, בין היתר, פרטים על מהותה של האגודה, הכשירויות הנדרשות לחברוּת בה, אופן יישוב הסכסוכים בה, דרכי כינוסן של רשויות האגודה ואופן קבלת ההחלטות בהן, הוראות בנוגע להון האגודה וכיו"ב.

[...]"


מתוך הקמת אגודה שיתופית ורישומה, מדריך, טפסים ופרטי קשר, באתר האגף לאיגוד שיתופי, משרד הכלכלה[עריכה] תקנות האגודות השיתופיות (ייסוד), תשל"ו-1976


"[...]

תקנות האגודות השיתופיות (ייסוד), תשל"ו-1976*


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 55(1) ו-65 לפקודת האגודות השיתופיות (להלן - הפקודה), אני מתקין תקנות אלה:


בקשת רישום


1. (א) בקשה לרישום אגודה שיתופית תוגש לרשם בטופס שבתוספת הראשונה חתום בידי המבקשים (להלן - המייסדים), כאמור בסעיף 8 לפקודה.

(ב) לבקשה יצורפו -

(1) שני עתקים מהצעת תקנות האגודה חתומים בידי המייסדים;

(2) הודעה חתומה בידי המייסדים על שמותיהם של חברי הועד הזמני המוסמכים לנהל את עניני האגודה מיום רישומה עד לבחירת ועד ההנהלה הראשון של האגודה בהתאם לתקנותיה;

(3) כל מסמך והודעה אחרים שלדעת הרשם דרושים לרישום האגודה.


הודעה על החלטת הרשם


2. תוך ששים ימים מיום הגשת הבקשה כדין, יודיע הרשם למייסדים או לחברי הועד הזמני את החלטתו על הבקשה.


ניהול פנקס רישום


3. הרשם ינהל פנקס רישום אגודות שיתופיות (להלן - הפנקס), שבו יירשמו פרטים אלה:

(1) שם האגודה ומענה;

(2) תאריך הרישום;

(3) סוג האגודה;

(4) שינויים בשם האגודה;

(5) הודעות על מיזוג האגודה, פירוקה, מחיקתה או הפיכתה לחברה;

(6) פרטים אחרים שיקבע הרשם.


שם האגודה ומענה


4. (א) הוראות סעיפים 9 ו-51 לפקודה יחולו בשינויים שלהלן:

(1) שמה של אגודה יציין באופן ברור את מהותה ומלת זיהוי שלה ולפי דרישת הרשם - גם את מקום עסקיה;

(2) שינוי בשם האגודה טעון שינוי בתקנותיה;

(3) חל שינוי בשמה של אגודה, ירשום הרשם את השם החדש בפנקס ויתן לאגודה תעודה על כך, אשר תשמש ראיה שהשם שונה כאמור בה;

(4) על שינוי שמה של אגודה תפורסם הודעה ברשומות;

(5) אגודה שחל שינוי במענה תודיע על כך בכתב לרשם תוך שבועיים;

(6) כל הודעה וכל מסמך משפטי המיועדים לאגודה מותר למסרם לה לפי מענה, כפי שהודע עליו לרשם בהודעה שצורפה לבקשת הרישום או למענה החדש, אם שונה המען.

(ב) אגודה שלא מתקיימת בה הוראת פסקה (1) של תקנת משנה (א) או אגודה המשתמשת בשם העלול להטעות או לפגוע בתקנת הציבור, רשאי הרשם לצוות עליה כי תשנה שמה תוך זמן שקבע הרשם, ובלבד שנתן לאגודה הזדמנות להשמיע טענותיה.
(ג) על צו מאת הרשם לפי תקנת משנה (ב) ניתן לערור בפני שר העבודה תוך המועד הקבוע בסעיף 51 לפקודה.


הוראות חובה בתקנות האגודה


5. אגודה תקבע בתקנותיה הוראות בענינים המפורטים בתוספת השניה.


אימוץ תקנות לדוגמה


6. אגודה רשאית לאמץ את התקנות לדוגמה שאישר הרשם לאגודות מאותו סוג או לקבוע לעצמה תקנות.


תיקון תקנות האגודה


7. (א) אגודה רשאית לתקן את תקנותיה.

(ב) תיקון התקנות יהא על פי החלטה שנתקבלה באסיפה כללית לפי התנאים שלהלן:

(1) נכחו באסיפה הכללית הראשונה לפחות שני שלישים מכלל חברי האגודה, או באסיפה כללית נדחית מספר נוכחים כלשהו, ובלבד שהאסיפה הכללית הנדחית כונסה לא לפני עשרה ימים ולא יאוחר משלושים יום מיום כינוס האסיפה הכללית הראשונה;

(2) הצביע בעד התיקון רוב של שלושה רבעים מהמצביעים, מלבד אם נקבע בתקנות האגודה רוב גדול יותר;

(3) בסדר היום של האסיפה הכללית הכלול בהזמנה הופיע סעיף מפורש בדבר תיקון התקנות, ובהזמנה לאסיפה כללית נדחית - צויין שההחלטה באותה אסיפה כללית יכולה להתקבל במספר חברים נוכחים כלשהו;

(4) לפני ההצבעה באסיפה הכללית בדבר תיקון התקנות חולק לחברי האגודה הסבר בכתב, הכולל את הרקע לתיקון המוצע, הנסיבות שהצריכו את התיקון ומשמעויות התיקון במלוא היקפן.

(ג) אישר הרשם מראש ובכתב הצעת תיקון לתקנות אגודה שהוגשה לו מאת הועד, יכול שהצעת התיקון תתקבל ברוב של שני שלישים מהקולות שניתנו בהצבעה באסיפה כללית, יהא מספרם אשר יהא, ובלבד שהאסיפה הכללית לתיקון התקנות כונסה לא יאוחר משלושה חדשים לאחר תאריך אישור הרשם, אולם אם האסיפה הכללית תכניס שינויים בהצעת התיקון שאישר הרשם כאמור, יהא דרוש לקבלתה רוב של שלושה רבעים מהקולות שניתנו בהצבעה.
(ד) בקשה לרישום תיקון לתקנות תיחתם בידי שניים מחברי הועד או, בהסכמת הרשם אם ראה טעם מיוחד לכך, בידי היושב ראש והמזכיר של האסיפה הכללית, והיא תומצא לרשם או לאגודה שבאמצעותה יש להעביר את הבקשה לרשם לפי תקנה 3 לתקנות האגודות השיתופיות (הוראות כלליות), תשל"ו- 1976, לפי הענין, תוך מאה ושמונים יום מיום קבלת החלטת האסיפה הכללית בדבר התיקון בתקנות ויצורפו לה מסמכים אלה:

(1) תצהיר חתום בידי מגישי הבקשה שבו נאמר כי קויימו הוראות תקנות משנה (ב) או (ג), לפי הענין, לתצהיר יצורף ההסבר בכתב שחולק לחברים בהתאם לתקנת משנה 7(ב)(4) והוראות תקנות האגודה לגבי קבלת החלטה בדבר תיקון התקנות;

(2) נוסח ההחלטה של האסיפה הכללית בדבר תיקון התקנות כשהוא חתום בידי מגישי הבקשה;

(3) נוסח התיקון המבוקש בתקנות האגודה, מודפס בצורת טבלה המראה את התקנה המקורית ואת התקנה המתוקנת.

(ה) אם לא נקבע אחרת באסיפה הכללית יהיו מגישי הבקשה האמורה בתקנת משנה (ד), או מי שהם מינוהו לכך בכתב, רשאים על פי דרישת הרשם להכניס בנוסח התיקון לתקנות האגודה שינויי נוסח וסגנון שאינם משנים את מהות הענין.
(ו) רשם האגודות השיתופיות לא יאשר בקשה לרישום תיקון לתקנות אגודה שיתופית אלא אם כן הוכח להנחת דעתו כי קוימו הוראות תקנת משנה (ב).

7א. (בוטלה).


קביעת סוג האגודה ושינוי שמה בידי הרשם


7ב. (א) קבע הרשם את סוגה של אגודה יודיע על כך בכתב לאגודה.

(ב) שינה הרשם את סוגה של האגודה יודיע לה על כך בכתב, ואם נכלל הסוג הקודם בשם האגודה, ישנה הרשם בפנקס את שם האגודה בהתאם לסוג החדש וישלח לאגודה תעודת רישום מתוקנת.


8. תוקף התיקון בתקנות האגודה יהיה מיום הרישום על ידי הרשם.


ביטול

9. תקנות האגודה 2, 3, 4, 14 ו-22 לתקנות האגודות השיתופיות, 1934 - בטלות.


תחילה


10. תחילתן של תקנות אלה ביום השלושים לאחר פרסומן.


השם


11. לתקנות אלה ייקרא "תקנות האגודות השיתופיות (ייסוד), תשל"ו-1976".


תוספת ראשונה


(תקנה 1)

[בקשה לרישום אגודה שיתופית]


תוספת שניה


(תקנה 5)

פרק א' - פרטים על האגודה

א. שם האגודה.

ב. המען הרשום של האגודה.

ג. מטרות האגודה.

ד. סמכויות האגודה.


פרק ב' - חברות

א. הכשירויות הדרושות לחברות באגודה.


ב. הליכי קבלת חברים:

1. הוראות בדבר הגשת הבקשה להתקבל כחבר באגודה.

2. קביעת הרשות המוסמכת לדון ולהחליט בבקשה, והליכי הדיון.

3. התנאים לקבלת חבר באגודה.

4. קביעת הרשות המהווה ערכאת ערעור על סירוב לקבל חבר לאגודה והליכי הדיון בערעור.

5. הוראות בדבר רישום בפנקס החברים.


ג. פקיעת החברות באגודה.

1. קביעת העילות לפקיעת החברות באגודה.

2. פקיעת החברות במקרה של יציאת חבר מהאגודה, נסיבותיה, תנאיה, וקביעת הרשות המוסמכת להחליט בענין זה.

3. פקיעת החברות במקרה של הוצאת חבר מהאגודה, העילות להוצאה, קביעת הרשות המוסמכת להחליט בענין זה והליכי הוצאת חבר מהאגודה.

4. קביעת הרשות המוסמכת לדון בערעור חבר על החלטה להוציאו מהאגודה והליכי הערעור.


פרק ג' - רשויות האגודה


א. האסיפה הכללית:

1. מועד כינוסה של האסיפה הכללית השנתית.

2. הוראות בדבר כינוסה של אסיפה כללית שלא מן המנין, מי זכאי לדרוש כינוסה ותוך איזה פרק זמן מיום הדרישה ייקבע מועד כינוסה.

3. הנושאים שיידונו באסיפה כללית שנתית ובאסיפה כללית שלא מן המנין.

4. דרך פרסום ההודעות המזמינות לאסיפה הכללית ומועד הפרסום.

5. המנין החוקי לקיום אסיפה כללית.

6. המנין החוקי לקיום אסיפה כללית נדחית.

7. דרך קבלת החלטות באסיפה כללית.

8. מספר הקולות שיש לכל חבר בעת הצבעה.

9. הוראת חובה לנהל פרוטוקול על מהלך האסיפה.


ב. אסיפת מורשים

נקבע בתקנות האגודה קיומה של אסיפת מורשים, יפורטו אופן בחירתם של המורשים, דרכי כינוסה של האסיפה וסדרי עבודתה.


ג. אסיפה מקומית

נקבע בתקנות האגודה קיומה של אסיפת מורשים במקום אסיפה כללית, יפורטו בתקנות סמכויותיה, דרכי כינוסה, סדרי עבודתה וניהולה של אסיפה מקומית.


ד. מועצת האגודה

נקבע בתקנות האגודה קיומה של מועצת האגודה, יפורטו אופן בחירתה, דרכי עבודתה וסמכויותיה.


ה. ועד ההנהלה:

1. מבנה הועד, דרכי בחירת חבריו ותקופת כהונתו.

2. הוראות בדבר בחירת יושב-ראש ועד ההנהלה ובעלי תפקידים אחרים.

3. נקבע בתקנות האגודה קיומן של ועדות משנה, יפורטו דרכי מינויין וסמכויותיהן.

4. הוראות בדבר הסמכת מורשי חתימה בשם האגודה ע"י הועד.

5. קביעת הזכאים לדרוש קיום ישיבת ועד ומועד הישיבה עקב דרישה.

6. ניהול ישיבות הועד.

7. קביעת מנין חוקי בישיבות הועד.

8. הוראת חובה לנהל פרוטוקול על מהלך ישיבות הועד.

9. הוראות בדבר קבלת החלטות על ידי הועד - מספר הקולות הדרוש.


ו. ועדת בקורת

נקבע בתקנות האגודה מינויה של ועדת ביקורת - יפורטו הרכבה, סמכויותיה, דרכי פעולתה ותקופת כהונתה.


ז. בחירות

הוראות בדבר נהלי הבחירות לרשויות האגודה.


פרק ד' - הון האגודה, חשבונות ושמוש ברווחים


א. דרכי השתתפות החברים בהון האגודה.


ב. פדיון מניות חבר ע"י האגודה.

1. בפקיעת חברות שלא עקב מות החבר.

2. בפקיעת חברות עקב מות חבר:

(א) כשנכנס במקומו חליף כחבר אגודה.

(ב) כשלא נכנס במקומו חליף.


ג. שיעורה ודרך חישובה של אחריות חבר לחובות האגודה בנוסף להשתתפותו בהון האגודה.


ד. תשלומים נוספים שהאגודה זכאית להטיל על חבריה.


ה. דרך יצירת קרנות באגודה.


ו. קביעת שיעור מירבי של רווחים שאגודה רשאית לחלק לחבריה ואופן חלוקתם.


ז. דרך קביעת שיעור ההשתתפות של חברי האגודה בכסוי גרעונותיה.


ח. קביעת שנת הכספים של האגודה - מועדי תחילתה וסופה.


ט. הנהלת חשבונות האגודה ואופן ניהול בקורת החשבונות שלה.


פרק ה' - פעולות הנוגעות לעסקי האגודה


א. דרכי ניהול עסקים עם חברים, מתן שירותים לחברים, לרבות מתן הלוואות.


ב. דרכי ניהול עסקים עם שאינם חברים.


ג. התנאים לקבלת פקדונות והלוואות משאינם חברים ושיעורם.


פרק ו' - שונות


א. הליכי קבלת החלטות בדבר שינויים בתקנות האגודה.


ב. דרכי יישוב סכסוכים.


ג. פירוק אגודה על פי החלטת חבריה.


י"א בשבט תשל"ו (13 בינואר 1976)


משה ברעם


שר העבודה


[...]
* פורסמו ק"ת תשל"ו מס' 3477 מיום 15.2.1976 עמ' 974.


תוקנו ק"ת תשמ"א מס' 4249 מיום 7.7.1981 עמ' 1182 – תק' תשמ"א-1981.


ק"ת תשס"א מס' 6089 מיום 22.2.2001 עמ' 496 – תק' תשס"א-2001.


ק"ת תשס"ב מס' 6162 מיום 24.4.2002 עמ' 621 – תק' תשס"ב-2002.


ק"ת תשס"ו מס' 6445 מיום 20.12.2005 עמ' 189 – תק' תשס"ו-2005; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן.


"

  • גללו מטה כדי לראות עוד
[עריכה] ראו גםזהו דף הקשור ליוזמת מאגר ידע קואופרטיבי. דפים נוספים הקשורים ליוזמה ניתן למצא כאן.
זהו דף הקשור ליוזמת קואופרטיב טפסים - רשת הגנה מהבירוקרטיה. דפים נוספים הקשורים ליוזמה ניתן למצוא כאן.

כלים אישיים
גרסאות שפה
מרחבי שם
פעולות
ניווט
תיבת כלים