רישום משפטי של קואופרטיב Cooperative Legal Structure

מתוך שקוף באוהל
גרסה מתאריך 13:02, 7 באוקטובר 2014 מאת Knohl (שיחה | תרומות)
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

זהו דף הקשור ליוזמת מאגר ידע קואופרטיבי. דפים נוספים הקשורים ליוזמה ניתן למצא כאן.

תוכן עניינים

רישום משפטי של קואופרטיב בישראל

אגודה שיתופית, עמותה, חל"צ, חברה, שותפות או שאפשר בלי יישות משפטית כלל?

'אגודה שיתופית בערבון מוגבל' - כלומר ישות משפטית, אשר בדומה לחברה בע"מ מאפרשת לנו לנהל עסקים באופן חוקי, והערבות להון וחובות האגודה, מוגבל לסכום שכל חבר העמיד כאשר רכש יחידת השתתפות (מנייה). יש מספר הבדלים אשר מתאימים את האגודה השיתופית לשימוש קואופרטיב על פני חברה, בינהם, שאגודה חייבת להתנהל בצורה דמוקרטית, כלומר חברי האגודה מכריעים באסיפה על מדיניות וחלטות מהותיות, וממנים נציגים לניהול שוטף - ועד מנהל, בבחירה דמוקרטית. לכל חבר אגודה, יש קול אחד באסיפה, לא משנה כמה יחידות השתתפות רכש, וכמה השקיע ותמך בהון האגודה. לכל חבר או חברה לפחות יחידת השתתפות אחת. יתרון נוסף הוא שיחידות השתתפות של אגודה שיתופית אינן יכולות להסחר, לא בבורסה ולא בכל דרך אחרת, אלא רק האגודה מוכרת אותן לחברים, וקונה אותן מהם. כך בעלי ההשפעה על האגודה הם החברים בה, אשר יש להם אינטרס בקיופ היציב של האגודה ובפעילות העסקית שלה - הם הצרכנים הרוכשים מהאגודה, המתנדבים, או העובדים בה, ולפעמים כולם יחדיו. בשל כך האגודה פתורה מהרבה תקנות ופיקוח של רשיות, כמו הרשות לניירות ערך.


השוואה בין אגודה שיתופית לעמותה ברישום קואופרטיב כתאגיד בישראל

דיוידנד

דיוידנד, בשפת בני אדם, הוא החלק היחסי של בעל מנייה ברווחי התאגיד/עסק. לרוב,מחושב הרווח בסוף השנה, והועד המנהל באישור האסיפה הכללית/הדריקטוריון מחליט על החלק שיופרש כרווח לבעלי המניות.

יש גם אפשרות להגביל את החלוקה לגמרי, ולפעול ללא כוונות רווח - כלומר לא לחלק כלל הטבות יחסיות לרווח, ולפעול בדומה לחל"צ.

שכר חברי ועד מנהל

בעמותה אסור לשלם שכר לחבר ועד פרט לגמול סמלי (15 אש"ח) - [ חוק העמותות סעיף 26א, נבו]

שכר חברי הועד (תיקון מס' 3) תשנ"ו-1996 (תיקון מס' 10) תשס"ז-2007
26א. האסיפה הכללית רשאית להחליט על תשלום שכר לחברי הועד; החליטה כי יש לשלם שכר, תקבע את גובה השכר בכפוף להוראות לפי סעיף 34א.

אגודה מרכזית - קואופ של קואופים. שם אי אפשר לנהל עסקים וגם להיות יו"ר בתפקיד מנהל או גזבר.

באגודה שיתופית, יו"ר יבצע את תפקידו כיו"ר בהתנדבות. אבל, הוא יכול להיות מועסק ע"י האגודה השיתופית בתפקיד אחר, ועל התפקיד האחר יכול לקבל שכר (כך בשיחה עם איציק ממרכז הקואופרציה). למשל, יו"ר אגד אגודה שיתופית לתחבורה בע"מ יכול לעשות משמרות כנהג אוטובוס, ויקבל על כך שכר. באותו עניין ראו תקנות האגודות השיתופיות (רשויות האגודה), סעיף 24א 24א. בחירת יושב ראש ועד באגודה מרכזית (תיקון: תשמ"א)

באגודה מרכזית לא ייבחר כיושב ראש הועד או המועצה חבר המכהן בתפקיד של מנהל או גזבר באותה אגודה; בנסיבות מיוחדות רשאי הרשם לפטור אגודה מרכזית פלונית מהוראת תקנה זו אם אינה מנהלת עסקים כלכליים ועיקר מטרותיה הן ארגוניות.

24. כינוס ישיבה ראשונה של ועד ובחירת יושב ראש הועד (תיקון: תשמ"א תשמ"ב, תשמ"ד)

(א) הוועד יקיים את ישיבתו הראשונה תוך 30 יום מיום פרסום תוצאות הבחירות; לא כונסה ישיבת הוועד הראשונה במועד האמור, רשאים לכנסה שני חברי הוועד, או שליש ממספר חבריו, לפי המספר הגדול יותר.
(ב) בישיבתו הראשונה יקבע הוועד את סדרי עבודתו ויבחר מבין חבריו יושב-ראש ובעלי תפקידים לפי הוראות תקנות האגודה, זולת אם נבחרו קודם לכן באסיפה הכללית. אולם לא ייבחר ליושב ראש הוועד חבר המשמש מזכיר או גזבר האגודה או בעל תפקיד דומה בה, למעט באגודות מסוג קיבוץ או מושב שיתופי.
(ג) יושב ראש הועד לא יכהן בתפקיד מינהלי או ביצועי באגודה, לרבות תפקיד בניהול עסקי האגודה. בנסיבות מיוחדות רשאי הרשם לפטור אגודה פלונית או סוג של אגודות מהוראה זו.

מה אמר על כך רשם האגודות השיתופיות בשאלה ממוקדת בנושא? "בקיבוץ ליו"ר מותר ללכת לעבוד ברפת. כן, אבל בקיבוץ, יש שיוויון מלא בין החברים, ללא תלות ברמת ההשקעה. שכר שווה ותקציב שווה. אין עובדים בקיבוץ."

חובת הגשת דוח שנתי

(א) עמותה חייבת להגיש לרשם את המסמכים המקוריים הבאים או העתקיהם המאושרים כדין, חתומים בידי שניים מחברי הועד:
[..]
(ב) (1) המסמכים המפורטים בפסקאות (1) עד (5) יוגשו תוך שבועיים מיום קבלת ההחלטה או מיום האירוע;
[..]
(ב)(3) דו"ח כספי ודוח מילולי יוגשו במועד הקבוע בסעיף 36(ד).

קיום קרן שמורה לרווחת החברים

בעמותה אין קרן לרווחת חברי העמותה.

באגודה שיתופית יש אפשרות להקים קרן שמורה - אוסף הון מופרד מנכסי האגודה, אשר מנוהל באופן נפרד וזמין להשקעה חוזרת באגודה, אבל מוגן מקשיים כלכליים של האגודה. http://www.bdo.co.il/?CategoryID=201&ArticleID=2161

סחר פנים בין חברי האגודה השיתופית


שאלות לרשם האגודות השיתופיות בנושא ההבדלים בין קואופרטיב ועמותה

מתוך תכתובת בין ברוך אורן לנציג רשם האגודות, בעקבות דחיית רישום 'דמוקרטיה אקטיביסטית' - אגודה שיתופית לשינוי חברתי igudshitufi@moital.gov.il

לחלופין, לרשום אגודה צרכנית סטנדרטית לפי תקנון חברותא, עם שם צרכני יותר, שתספק את שירותי המסחר והחלפת הכספים הנדרשים לד"א.
שווה אולי ליזום מהלך עם הסדנא להשקפת המידע הזה.

תהליך הרישום המשפטי של קואופרטיב


ראו גם

קישורים חיצוניים

אגודה שיתופיתעמותה

כלים אישיים
גרסאות שפה
מרחבי שם
פעולות
ניווט
תיבת כלים