תקנון הפיראט הירוק - חלופה 3

מתוך שקוף באוהל
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

זהו דף במסגרת יוזמת הפיראט הירוק דפים נוספים הקשורים ליוזמה ניתן למצא כאן.

זהו דף הקשור לדמוקרטיה ישירה. דפים נוספים הקשורים לנושא ניתן למצא כאן.

תוכן עניינים

הפיראט הירוק – חלופה 3

מבוא

אחת הגרסאות המוקדמות ביותר של דמוקרטיה ישירה, שפעלה בהצלחה במשך תקופה ארוכה, היא הדמוקרטיה האתונאית של יוון העתיקה. אזרחי אתונה היו נפגשים לאספות-עם שבועיות, בהן היו מעלים הצעות, מעבדים אותן, דנים בהן ועורכים הצבעות. הדמוקרטיה האתונאית כללה אלמנטים נוספים של שלטון העם, למשל, רוב המינויים הציבוריים נערכו בהגרלה בין כלל האזרחים. הדמוקרטיה הישירה באתונה עבדה משתי סיבות. הראשונה, כי אזרחי העיר היו מחויבים לעקרונותיה ופעלו להצלחתה, והשנייה, כי השתתפות באספות העם הייתה חובה חוקית, ולא זכות אזרחית.

אנו חיים בדמוקרטיה ייצוגית פרלמנטרית, בה לאזרחים ניתנת הזכות לבחור את נציגיהם לכנסת, אך תפקידם מתמצה בהטלת פתק לקלפי, פעם בכמה שנים. בהיעדר החובה להצביע, אזרחים רבים מוותרים על זכות זו, וכ-35% לא הצביעו בבחירות האחרונות. לכן, ניסיונות לשילוב עקרונות הדמוקרטיה הישירה במערכת הפוליטית הקיימת, מבלי שתהיה מסה קריטית של אזרחים מחויבים לרעיון, נועדו לכישלון.

יש לכך מספר סיבות. דמוקרטיה ישירה דורשת מעורבות אקטיבית מהאזרחים (אך רוב האזרחים אדישים, ותהליכים דארוויניסטים בקרב קבוצת הפעילים עלולים להביא לרדיקליזציה ולהדרת דעות), ואיכות ההחלטות המתקבלות אינה מיטבית (אין הגבלות בפני עריצות הרוב, קל לבצע מניפולציות בדעת הקהל, קל ליפול לפופוליזם ולרדד את הדיון). קיימות בעיות פרקטיות נוספות, לא פחות מהותיות. למשל, בעיית הנגישות (אוריינות טכנולוגית והפער הדיגיטלי) ופגיעה ביעילות מנגנון קבלת החלטות.

לכן, ניסיון לכונן דמוקרטיה ישירה, באופן מיידי וללא איזונים ובלמים, יביאו לתוצאות בלתי-צפויות והרסניות. זהו ניסיון למזג את תקנון הפיראט הירוק - חלופה 1 עם תקנון הפיראט הירוק - חלופה 2 בדומה לחלופה 2, יש כאן מדרג בין הצבעות רגילות לחשובות, ויש גם גמישות בגלל שמדובר בפיילוט.

להלן ההצעה. לאחר כל סעיף, דברי הסבר.

1. התקנון

התקנון מגדיר את דרך הפעולה של הנציגות הישירה בתנועה הירוקה. אולם, אין זה תקנון קבע, כי אם תקנון ניסיוני עבור הפיילוט. שינויים בתקנון הניסיוני יעשו בהליך דומה לנוהל אישור ניירות העמדה של התנועה הירוקה.

לאחר הצלחת הפיילוט, הנהגת התנועה הירוקה תהפוך את התקנון לתקנון קבע. שינויים בתקנון הקבע דורשים הצבעה באספת הבוחרים ואשרור ועידת התנועה הירוקה.

2. הנציג הישיר

הנציג הישיר הוא מועמד התנועה הירוקה לכנסת, המקבל על עצמו את עקרונות הדמוקרטיה הישירה, כמפורט במסמך זה. נציג ישיר יתחייב רשמית למלא אחר ההחלטות המהותיות המתקבלות בהצבעה באספת הבוחרים.

נציג ישיר יכול להתפטר מתפקידו כנציג ישיר. אך אם הוא נבחר כחבר כנסת מטעם התנועה הירוקה או חבר הנהגה, יהא עליו להתפטר מתפקידו. עם זאת, נציג ישיר יכול להעלות הצעה להשתחרר מתפקידו כנציג ישיר תוך שמירת מקומו בכנסת, בהצבעה מיוחדת, או תוך שמירת מקומו בהנהגה, בהצבעה רגילה.

3. אספת הבוחרים

מימושה בפועל של מערכת דמוקרטיה דינמית, תלויה בקיומה של תשתית טכנולוגית מתאימה.

אספת הבוחרים היא הגוף הבוחר בהצבעות ישירות. מכיוון שהצבעות מהותיות דורשות אחוז השתתפות מסוים, חבר מפלגה יכול לוותר על השתייכותו לאספת הבוחרים.

בכדי למנוע התפקדויות מסיביות שמטרתן להטות את ההצבעות, נקבעת תקופת אכשרה של שלושה חודשים, בטרם ניתנת למתפקדים חדשים זכות ההצבעה. הנהגת התנועה הירוקה יכולה להאריך את תקופת האכשרה, כדי למנוע השתלטות עוינת על אספת הבוחרים. חברי אספת הבוחרים יכולים להצביע באופן ישיר על החלטות שונות ("דמוקרטיה ישירה"), או להאציל את קולם לנציג שיצביע בקולם ("דמוקרטיה דינמית"). ההצבעות תהינה אנונימיות ובטוחות.

4. החלטות מהותיות

[ניסוח חלופי: הצעה עליה ההנהגה הטילה וטו, תעלה לדיון ולהכרעה בוועידה הכללית הבאה של התנועה הירוקה.]

החלטות מהותיות הן לב ליבה הדמוקרטיה הישירה, ועומדות לדיון ולהכרעה בפני אספת הבוחרים. תהליך ההצבעה כולל ארבעה שלבים – העלאת ההצעה, ניסוחה, הדיון עליה ולבסוף הצבעה.

"החלטה מהותית" היא החלטה כי הנציג הישיר יצביע בדרך מסוימת בנושא מסוים, או יעלה הצעת חוק נתונה, או כל פעולה אחרת שהנציג הישיר נדרש לבצע, אשר לפחות 10% מבעלי זכות ההצבעה מעוניינים כי תתבצע. גם הנהגת התנועה הירוקה והנציג הישיר יכולים להעלות נושא להכרעת אספת הבוחרים כהחלטה מהותית.

קיימות מספר החלטות נוספות, שהן בגדר "החלטה מהותית". הראשונה (סעיף 4.2.2), הצבעת אי-אמון בנציג הישיר. השנייה (סעיף 4.2.3), בקשה של נציג ישיר להשתחרר מעול הייצוג הישיר. בקשה כזאת דורשת קוורום מיוחד לאישורה. השלישית (סעיף 4.2.4), שינויים בתקנון הקבע.

לאחר העלאת ההצעה המהותית, ההצעה תעבור ניסוח של הוועדה המייעצת, כדי למנוע אי בהירות בהצעה. לאחר מכן יערך דיון במשך פרק זמן קבוע, ולאחריו הצבעה על ההצעה. ההנהגה רשאית להביע את עמדתה בנושא שעל הפרק.

בכדי למנוע ניצול לרעה של מנגנון ההצבעה הישירה, ניתנת להנהגת התנועה הירוקה זכות וטו לפסילת החלטות מהותיות הסותרות לדעתם את עקרונות התנועה הירוקה, אף אם אושרו באספת הבוחרים. במקרה זה, ניתן להעלות מחדש את ההצעה להצבעה, אך קבלתה תדרוש קוורום של 50% מבעלי זכות ההצבעה. (הצעה חלופית: לאחר הטלת הוטו, ההצעה תעלה בפני ועידת התנועה הירוקה, שהיא הריבון העליון של המפלגה.)

5. החלטות לא-מהותיות

מצופה כי הנציג הישיר יתייחס לתוצאות כאל סקר דעת-קהל של אספת הבוחרים. לא נדרש קוורום להצבעה על החלטות לא-מהותיות, אך ההתייחסות אליהן תהיה בהתאם לאחוז ההצבעה.

אספת הבוחרים יכולה לדון ולהצביע גם בנושאים לא מהותיים. החלטות אלו אינן מחייבות את הנציג הישיר, אך מצופה כי הוא יתייחס אליהן בחיוב. ניתן להפוך הצעות לא מהותיות למהותיות, אם 10% מבעלי זכות ההצבעה דורשים זאת.

6. הצבעת הנציג הישיר בהתאם להחלטות מהותיות

הנציגים ישירים נדרשים להצביע בהתאם להחלטות המהותיות שהתקבלו באספת הבוחרים. נניח שהחלטה מסוימת התקבלה באספת הבוחרים ברוב של 60% בעד ו-40% נגד. אם יש נציג ישיר אחד, הוא יצביע בעד. אם יש שני נציגים ישירים, אחד יצביע בעד והשני נגד. אם שלושה, שניים יצביעו בעד, ואחד נגד. כך, בכל מקרה, התפלגות הצבעות הנציגים תתאים ככל הניתן להתפלגות הצבעות חברי אספת הבוחרים.

7. הוועדה המייעצת

הוועדה המייעצת מנסחת, יחד עם המציעים, את ההחלטות המהותיות העומדות בפני אספת הבוחרים. בנוסף, הוועדה משמשת גם כגוף מקצועי בתחום יישום עקרונות הדמוקרטיה הישירה, ועומדת לרשות הנהגת התנועה הירוקה והנציג הישיר. הוועדה המייעצת תפעל במסגרת מועצת המומחים של התנועה הירוקה, אך יכולה לכלול מומחים מתחומם שאינם חברי התנועה הירוקה.

8. מערכות טכנולוגיות

כרגע קיימות מספר מערכות המאפשרות הצבעות אנונימיות ובטוחות, אך אין פתרונות טובים דיים עבור דמוקרטיה דינמית אנונימית ובטוחה. לכן, בשלב ראשון, אספת הבוחרים תפעל על פי עקרונות הדמוקרטיה הישירה, ורק בהמשך הפיילוט, תינתן האפשרות להאצלת קולות.

כלים אישיים
גרסאות שפה
מרחבי שם
פעולות
ניווט
תיבת כלים